กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู คศ.3

นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ครู คศ.3

นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู คศ.2

นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ครู คศ.2

นายธนกฤษ แสงอุทัย
ครู คศ.1

นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา
ครูผู้ช่วย

นางศิรินนภา แจ่มเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว