กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ งามแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ครู คศ.3

นางสายใจ ฉิมพาลี
ครู คศ.3

นางปณิธาน แว่นสุข
ครู คศ.2

นายศิริพงษ์ สุวรรณน้อย
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ครู คศ.1

นายมณฑล โหระโช
ครู คศ.1

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1

นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ครู พนักงานราชการ

นายวรพงษ์ อ่อนนา
ครูอัตราจ้าง

นางวิไล ขาวสระ

นางเสาวภา วัชรกาฬ

นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน

นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ

นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์