กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัดดา ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววิสันตรี รสดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโสภา มณฑา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายมาโนช มั่นคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ครู คศ.1

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางอนุธิดา ขยันงาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ
ครูอัตราจ้าง

นางอรอุมา หัวโนนม่วง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
ครูผู้ช่วย