กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ครู คศ.2

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3

นางเพียงใจ สีโสม
ครู คศ.3

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.1

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.2

นายไพบูลย์ จองมี
ครูอัตราจ้าง

นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ครู คศ.1