กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางนงนุช พิทักษ์ธนานนท์
ครู คศ.2

นางศุภรัศมิ์ บุญใช้
ครู คศ.3

นางวนิดา พูนวัน
ครู คศ.3

นายธานินทร รอดเกตกูล
ครู คศ.1

นายสุริยนต์ มหาราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจณา วัฒนานุกูลพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ครูผู้ช่วย