กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวอภิญญา ยินดียม
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
งานบริหารการเงิน

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
งานบริหารบัญชี

นางสาวนพสร อู่แก้ว
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวธันยานี เชาว์ดี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางนจนาฏ ทาทิตย์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
หัวหน้างานบริหารงานธุรการ

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
งานบริหารงานธุรการ

นางสายใจ ฉิมพาลี
หัวหน้างานจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ

นางสาวมานัสวิณีญื เวียงปฏิ
หัวหน้าางานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์