กลุ่มบริหารวิชาการ

นางลัดดา ศรีโสภา
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
หัวหน้างานวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน หัวหน้างานประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบฯและหัวหน้างานรับนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางวันเพ็ญ สงวนสุข
หัวหน้างานพัฒนาการสอนการเรียนรู้

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรม
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางลัดดา ศรีโสภา
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพรนภา ยืนยง
หัวหน้างานแนะแนว

นางปณิธาน แว่นสุข
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร ฯ

นางธมนวรรณ สุคนธ์
หัวหน้างานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา

นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร
หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและหัวหน้างานสำมะโนผู้เรียน

นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวสันต์ งามแสง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสุรีย์ เมืองทอง
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรท้องถิ่น