กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ เสริมศิลป์
ครู คศ.3

นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ครู คศ.3

อรพิณ สุขใจ
ครู คศ.3

นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
ครู คศ.3

นางนพรัตน์ คงมาลา
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา มิตรยง
ครู คศ.3

วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ครู คศ.1

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยานี เชาว์ดี
ครู พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมษยน สุขชม

นายชยณัฐ เขียวขจร