คณะผู้บริหาร

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบัติ เสริมศิลป์
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ