งานประกันคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะชีวิตม.6 (อ่าน 148) 07 ก.พ. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.4 (อ่าน 127) 07 ก.พ. 61
เครื่องมือวัดและประเมินจุดเน้นทักษะอยู่อย่างพอเพียงม.3 (อ่าน 126) 07 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มสาระการเรียนรู้(ปก) (อ่าน 148) 06 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มบริหารงาน/งานแนะแนว/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ปก) (อ่าน 134) 06 ก.พ. 61
ตัวอย่างหัวข้อในการประเมินสมรรถนะ(เพื่อพิจารณากรอกข้อมูลในSARกลุ่มสาระฯ) (อ่าน 143) 05 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มสาระการเรียนรู้(ส่วนหน้า) (อ่าน 159) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มสาระการเรียนรู้(ภาคผนวก) (อ่าน 138) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม(ส่วนที่2) (อ่าน 140) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม(ส่วนที่1) (อ่าน 167) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มบริหารงาน/งานแนะแนว/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ส่วนหน้า) (อ่าน 69) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มบริหารงาน/งานแนะแนว/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ภาคผนวก) (อ่าน 71) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มบริหารงาน/งานแนะแนว/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ส่วนที่ 2) (อ่าน 71) 02 ก.พ. 61
แบบSARกลุ่มบริหารงาน/งานแนะแนว/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ส่วนที่ 1) (อ่าน 73) 02 ก.พ. 61
ตารางเปรียบเทียบคะแนนo-net (สำหรับSAR กลุ่มสาระฯ) (อ่าน 59) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.1 (อ่าน 57) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.1 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.1 (อ่าน 67) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.1 (อ่าน 66) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.1 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.1 (อ่าน 62) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.2 (อ่าน 54) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.2 (อ่าน 61) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.2 (อ่าน 63) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.2 (อ่าน 69) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.2 (อ่าน 48) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.2 (อ่าน 50) 02 ก.พ. 61
ทักษะความรู้พหุวัฒนธรรมม.3 (อ่าน 53) 02 ก.พ. 61
ทักษะการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนม.3 (อ่าน 45) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร(อาเซียน)ม.3 (อ่าน 48) 02 ก.พ. 61
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง(ตามช่วงวัย)ม.3 (อ่าน 57) 02 ก.พ. 61
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัยม.3 (อ่าน 50) 02 ก.พ. 61
ทักษะชีวิตม.3 (อ่าน 48) 02 ก.พ. 61
ทักษะการคิดขั้นสูงม.3 (อ่าน 67) 02 ก.พ. 61
ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีม.3 (อ่าน 50) 02 ก.พ. 61
ทักษะแสวงหาความรู้ฯม.3 (อ่าน 54) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการเขียนม.4 (อ่าน 51) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่านม.4 (อ่าน 55) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการพูดม.4 (อ่าน 50) 02 ก.พ. 61
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.4 (อ่าน 46) 02 ก.พ. 61