ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.05 KB 124
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.13 KB 12
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.94 KB 18
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 3
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 6
งานงบประมาณ
บันทึกข้อความขอใช้เงิน 159
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 91
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 104
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 62
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 36
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 34
แบบขอใช้เงินดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 65
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 30
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 23
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 16
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 16
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.27 KB 17
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 18
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 278.5 KB 73
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 74
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 243 KB 71
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.39 MB 67
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 80
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 371.5 KB 58
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 214
งานบริหารทั่วไป
ขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 24
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 15
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 15
แบบการขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 21
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 18
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ 77
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 36
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 25
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.19 KB 5
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.34 KB 10
เอกสารงานควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 0