ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 33
งานบุคคล
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (ID Plan) 82
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 143
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.93 KB 108
คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ครู ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.43 KB 65
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 65
งานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 22
บันทึกข้อความขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 126
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 38
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 23
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 76
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมประกอบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 65
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 92
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 80
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 86
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 188
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 112
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 162
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 89
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 84
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 126
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 171
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 145
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 271
งานบริหารทั่วไป
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.06 KB 13
แบบขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 12
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 26
เอกสารงานควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 43
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.34 KB 78
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.19 KB 80
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 89
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 264
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 72
ขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 86