ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 3
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 96
งานบุคคล
แบบฟอร์มลาป่วย-ลากิจ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.91 KB 44
แบบขออนุญาตไปราชการผ่านฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 117
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 268
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 114
งานงบประมาณ
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 23
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 7
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 10
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 9
แบบรายงานผลการดำเนินงานคามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 59
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 90
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 109
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 59
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 96
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 90
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 158
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 154
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 281
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 182
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 261
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 160
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 152
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 222
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 249
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 205
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 345
งานบริหารทั่วไป
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 3
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 3
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.07 KB 19
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.36 KB 14
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 59
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 146
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 372
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 132