พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

            1. เสริมสร้างให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้