ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
24 พ.ค. 59 เลือกกิจกรรมชุมนุม
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 มิ.ย. 59 ปฐมนิเทศ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์
05 มิ.ย. 59 ทอดผ้าป่าการศึกษา 99 ปี ปกณ
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
หอประชุมกลาง(โดม) ภาษาไทย
30 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5
วิทย์
11 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
วิชาการ
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 59 ส่งผลสอบกลางภาค 1/2559
วิชาการ
01 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
04 ส.ค. 59 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนมาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ
04 ส.ค. 59 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวพอเพียง
- ม.4 ห้องโสตฯ 2 เวลา 8.30 - 12.00 น.
-ครูที่ปรึกษา ม.4 เวลา 10.30 - 12.00 น.  โสตฯ1

กิจการนักเรียน
12 ส.ค. 59 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทย์ฯ
29 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 สำรวจเวลาเรียนักเรียนที่ไม่ถึง 80%
วิชาการ
01 ก.ย. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
วิชาการ
16 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบปลายภาค 1/2559
วิชาการ
31 ต.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดภาคเรียน ที่2/2559
07 พ.ย. 59 ถึง 08 พ.ย. 59 จัดการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1
วิชาการ
20 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559
กิจการนักเรียน
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
วิชาการ
28 ธ.ค. 59 มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
แนะแนว
29 ธ.ค. 59 คณะกรรมการประเมินสภานักเรียน
กิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 วันหยุดเทศกาลปีใหม่
06 ม.ค. 60 Pre O-Net ม.3 ม.6
วิชาการ
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู
งานบุคคล
20 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-net ม.3
วิชาการ
01 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-net ม.6
วิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.3
วิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.6
วิชาการ
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจการนักเรียน
15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจการฯ
18 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560
ม.2,5 ประชุมภาคเช้า 8.00 - 12.00 น
ม.3,6 ประชุมภาคบ่าย 12.30 - 16.00 น

ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ภาษาไทยและกิจการนักเรียน
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
วิชาการ
04 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน 1/2560
วิชาการ
25 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560
เริ่มประชุม 8.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัวห้องโฮมรูม
สุภาพ กิจการนักเรียน
13 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรมฯ
23 ธ.ค. 60 ถึง 24 ธ.ค. 60 อบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนห้องเพชรพิกุล อบรม ห้อง 126
ชุดพละศึกษา งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
25 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค 2/2560
วิชาการ
04 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก(นาฎศิลป์)
กลุ่มสาระศิลปะฯ