::: โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ::: Prachinkallayanee School:::
ICT


------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558                                          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

============================================================================
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558             (สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องวิชาการ)
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
============================================================================ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 แยกตามแผนการเรียน 05/04/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (03/04/2558)
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PASA 2015    www.pisaitems.ipst.ac.th,         www.learnningspace.ipst.ac.th
  ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์  (13/03/2558)
คู่มือ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

======================================
 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้น

TO BE NUMBER ONE 
Study Tour in Singapore

มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 3

   

Content 2 

 

 
 
       

Copyright@2014      by Kru_tawatchai