ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนเผชิญเหตุและซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีภัยพิบัติ 08 มิ.ย. 66
แจ้งการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/66 โรงเรียนปราจีนกลัยาณี 19 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่) โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 10 พ.ค. 66
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 26 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ปีการศึกษา 2566(รอบที่3) 05 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP รอบ 3 04 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 30 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 29 มี.ค. 66
งานแผนงานฯ
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2566 09 มิ.ย. 66
บันทึกขออนุญาตและอนุมัติใช้เงินดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 09 ม.ค. 66
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 28 ธ.ค. 65
ตารางการใช้งบประมาณปีการศึกษา2566 28 ธ.ค. 65
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2566 28 ธ.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 16 ส.ค. 65
ตัวอย่างตารางเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 มิ.ย. 65
งานบุคคล
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2566 09 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 09 มี.ค. 66
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 07 มี.ค. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา 03 มี.ค. 66
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด_แบบ_1 20 ม.ค. 66
แบบคำร้องรับรองเงินเดือน / รับรองการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้าง 02 ธ.ค. 65
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร 30 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 203/2565 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 29 พ.ย. 65
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 61 08 ก.ค. 61
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 60 10 ส.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศ เกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR ประจำปี 2566 22 พ.ค. 66
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2565 21 มิ.ย. 65
สรุปผลรายงานประจำปี 2564 21 มิ.ย. 65
คู่มือประเมินสมรรถนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 12 เม.ย. 65
มาตรฐานและตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา2564 06 เม.ย. 65
เล่มรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 06 เม.ย. 65
สรุปผลการประเมินจุดเน้น 09 มี.ค. 65
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง ม.6 ปี2564 23 ม.ค. 65
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 03 พ.ค. 64
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 01 พ.ค. 64
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 01 พ.ค. 64
งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEM DNA 03 ต.ค. 63
STEM การดองไข่เค็ม 03 ต.ค. 63
STE Myeti cool 03 ต.ค. 63
STEM เลเซอร์กับความจริงที 03 ต.ค. 63
STEMโครงสร้างและขนาดอะตอม 03 ต.ค. 63
stem เรื่องแก้วไก่กระต๊าก 03 ต.ค. 63
STEM แบบจำลองการปลูกพืชไร้ดิน 03 ต.ค. 63
STEMชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด 03 ต.ค. 63
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัย 2 2565 16 มี.ค. 66
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 2 2565 16 มี.ค. 66
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 2 2565 16 มี.ค. 66
การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 24 ก.พ. 66
การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 24 ก.พ. 66
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 ต.ค. 65
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 ต.ค. 65
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Poster) 12 ต.ค. 65
ข่าวการศึกษา
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 119 ภาคเรียนที่ 2/2565 - งานห้องเรียนพิเศษ SMTE ค่ายฝึกทักษะวิจัย สวทช.
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ